• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu ngày 12/04/2021

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 12/04/2021 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 18.970 -70 2 Xăng E5 RON 92-II 17.800 -50 3 Dầu DO 0,05S-II 14.140 -100 4 Dầu KO 12.820 -180

  Giá xăng dầu ngày 27/03/2021

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 12/03/2021 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 19.040 160 2 Xăng E5 RON 92-II 17.850 130 3 Dầu DO 0,05S-II 14.240 -160 4 Dầu KO 13.000 -170

  Giá xăng dầu ngày 12/03/2021

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 12/03/2021 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 18.880 800 2 Xăng E5 RON 92-II 17.720 690 3 Dầu DO 0,05S-II 14.400 560 4 Dầu KO 13.170 560

  Giá xăng dầu 25/02/2021

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 25/02/2021 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 18.080 810 2 Xăng E5 RON 92-II 17.030 730 3 Dầu DO 0,05S-II 13.840 800 4 Dầu KO 13.840 710

  Giá xăng dầu 10/02/2021

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 10/02/2021 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 17.270 0 2 Xăng E5 RON 92-II 16.300 0 3 Dầu DO 0,05S-II 13.040 0 4 Dầu FO 12.820 0

  Giá xăng dầu 26/01/2021

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 26/01/2021 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 17.270 340 2 Xăng E5 RON 92-II 16.300 360 3 Dầu DO 0,05S-II 13.040 400 4 Dầu FO 12.820 350

  Giá xăng dầu 11/01/2021

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 11/01/2021 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 16.930 460 2 Xăng E5 RON 92-II 15.940 430 3 Dầu DO 0,05S-II 12.640 270 4 Dầu FO 12.470 410

  Giá xăng dầu 26/12/2020

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 26/12/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 16.470 470 2 Xăng E5 RON 92-II 15.510 390 3 Dầu DO 0,05S-II 12.370 480 4 Dầu KO 11.180 410

  Giá xăng dầu 11/12/2020

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 11/12/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 16.000 650 2 Xăng E5 RON 92-II 15.120 630 3 Dầu DO 0,05S-II 11.890 460 4 Dầu KO 10.770 640

  Giá xăng 27/10/2020

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 27/10/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 14.940 -180 2 Xăng E5 RON 92-II 14.100 -160 3 Dầu DO 0,05S-II 11.210 90 4 Dầu KO 9.710 120