TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 26/11/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
1 Xăng RON 95-III 15.350 650
2 Xăng E5 RON 92-II 14.490 610
3 Dầu DO 0,05S-II 11.430 600
4 Dầu KO 10.130 570